“Прокурор ва ёшлар” номли очик мулоқот

2020 йилда ёшларга оид давлат сиёсати ижросини таъминлашга каратилган чора-тадбирлар дастурида '‘Давлат бошкаруви ва хукукни мухофаза килувчи

органлар, махаллий хокимлик, ижтимоий соха вакиллари билан уқувчи ёшлар билан очик мулокот ташкил этиш вазифаси курсатилган. Шу мақсадда 21-февралда академик лицейда Самарқанд шақар прокурор ўринбосари У.А.Хакимов билан очиқ мулоқот ташкил қилинди. У ўз чиқишида  Самарканд шахар прокуратура ходимлари конун устуворлигини таъминлаш, жиноятчилик ва хукукбузарликлар, коррупциянинг олдини олиш, фукароларнинг хукукларини химоя қилиш, ёшларга оид давлат сиёсатининг вазифаларини амалга ошириш борасида олиб борилаётган ишлар хакида тўхталиб ёшлар ўртасидаги жиноят ва хукукбузарликлар анча камайганлиги хакида маълумот бериб  Президентимиз Шавкат Мирзиёев бошчилигида мамлакатимизда барча сохаларда булгани каби ёшларга оид давлат сиёсатини устувор йуналиш деб ёшлар хукукларини химоя килиш, таълим-тарбияси ва илм олишлари учун кенг имкониятлар очилиб, барча шарт-шароитлар яратилаётганлигини курсатиб утди. Шу билан бир каторда У.А.Хакимов ёшлар уртасида хукукбузарликлар, жиноятчилик содир этилаётганлиги хакида мисоллар келтириб ёшларни адашиб жиноят йулига кириб колмаслик, илм-маърифатли булиб  яхши кадрлар сифатида ватанга хизмат килишга чакирди.

Тадбирга якун ясар экан академик лицей директори уринбосари С.Назаров тадбирда иштирок килиб укувчи ёшларни кизиктирган саволларга жавоб берганлиги учун Самарканд шахар прократура ходимларига миннагдорчилик билдириб, тадбир укувчи ёшларнинг хукукий онги ва билимини оширишга, дунё карашини янада кенгайтириш хамда ватанга фидойи кадрлар булиб етишиш иштиёкини шакллантириш, ривожлантиришда ахамиятли булди деб тадбирни ёпик деб эълон килди.

Rate this item
(1 Vote)

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About us

The foundation of the academic lyceum initially was constructed as a boarding-school in 1995 and it had been changed into the academic lyceum after 10 years of existence. More...

News

Contacts

Address: Amir Temur st. 70

Tel.: 233-19-70, 233-20-20

Fax: 233-18-26

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright 2018 © Samisi.Uz. All rights reserved.